Dodací podmínky:

1. Přeprava a dodání zboží:
1.1. ___ Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání výrobku na kupujícím uvedenou adresu. V případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, resp. mimo provozovnu, tak není součástí dodávky instalace, předvedení a zprovoznění výrobku. Dopravu na adresu plnění zajišťuje prodávající. Zásilka standardně obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku v českém jazyce a vyplněný záruční list.
1.2. ___ Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.3. ___ Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.4 ___ Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě uzavřené kupní smlouvy slouží zároveň jako daňový doklad i jako dodací list. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu, příp. záruční list a návod na používání zboží v českém jazyce.
1.5. ___ Součástí dodávky zboží není jeho instalace.

2. Způsoby dodání:
2.1. ___ Jsou možné následující způsoby doručení zboží:
--- osobní odběr
--- obchodní balík
--- firemní přeprava prodejce
2.2. ___ Přehled o způsobech dopravy a cenách za dopravu je umístěn zde.

3. Osobní odběr:
3.1 ___ Kupující si objednané zboží vyzvedne osobně na adrese, kterou prodávající zveřejní jako místo pro osobní odběr, a to v prodávajícím uvedené pracovní době. V tomto případě nehradí žádné náklady na dopravu. Kupující před odběrem kontaktuje výdejní místo pro upřesnění dne a předpokládaného času odběru.
3.2. ___ Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího, přičemž zboží nepřevezme do čtrnácti (14) dnů od výzvy prodávajícího k odběru zboží nebo jiné lhůtě delší smluvené s prodávajícím, kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká.

4. Obchodní balík:
4.1. ___ Kupujícímu bude objednané zboží doručeno přepravní službou. Aktuální ceny dopravy jsou vždy k dispozici přímo v systému eshopu a jsou k vidění při zadávání objednávky.
4.2. ___ Kupující je povinen zadat správné údaje pro výpočet ceny za dopravu. Pokud prodávající zjistí, že byly zadány špatné údaje, kupující bere na vědomí, že mu bude cena upravena dle aktuálních správných údajů.
4.3. ___ Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá např. Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je pak na poště uložena po dobu 15 dnů.
4.4. ___ Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Podpisem dodacího listu spotřebitel stvrzuje, že obal zásilky v době převzetí nebyl porušen a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.
4.5. ___  Při přebírání zásilky je důležité řídit se zejména níže uvedenými zásadami:
--- zboží při převzetí důkladně zkontrolovat, a to především vnější obal, zda není poškozen. V případě že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat. Reklamace na zboží bude uznána pouze pokud bude vnější obal nepoškozen. Reklamace na rozbité sklo je možné uplatnit jen u dopravce. Prodávající nebude akceptovat reklamace zboží viditelně poškozeného přepravou, proto je nezbytné již při převzetí zboží toto reklamovat u dopravce.
--- v případě, že je přepravní obal viditelně poškozen, je nutné sepsat s řidičem dopravy reklamační protokol. Dále je zapotřebí vyžádat si telefonní kontakt na depo přepravce odkud bude vyslán technik, který vyhodnotí škodu a sepíše zápis o poškození zásilky. O celé situaci kupující informuje prodávajícího na emailovou adresu.
--- při převzetí zásilky je dále potřeba zkontrolovat počet balení a tento počet balení taktéž zapsat do přepravního listu, který je dopravci podepisován. Dle tohoto listu pak bude možná následná eventuální reklamace na nedodání všech objednaných a uhrazených dílů.
4.6. ___ V případě, že kupující zjistí výrobní vadu po rozbalení zásilky, jejíž obal byl neporušen, pak neprodleně  kontaktuje prodávajícího v souladu s reklamačním řádem.

5. Firemní přeprava prodejce:
5.1. ___ Použití v případě soliterních kusů nábytku  a objemnějších zásilek většího množství drobného zboží. Kupující povinen zajistit přístupovou cestu.
5.2. ___ Kupujícímu bude objednané zboží doručeno vlastní přepravou prodávajícího, a u větších kusů nebalené. Aktuální ceny dopravy jsou vždy k dispozici přímo v systému eshopu a jsou k vidění při zadávání objednávky.
5.3. ___ Doručenou zásilku dodáme na uvedenou adresu domu před první vchodové dveře budovy (jejíž adresa byla smluvena jako místo dodání), s ohledem na dostupnost pro dodávkový automobil, a to bez jakékoli vynášky a odnášky. Řidič zpravidla jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domech či patrech.Kupující je povinen zajistit si dostatečný počet osob na složení objednaného zboží.
5.4. ___ V případě zájmu o vynášku nebo montáž je třeba to sdělit písemně dodavateli. Služba vynášky nebo montáže je doplňková, prodávající si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových nebo kapacitních důvodů. Případná objednávka vynášky a montáže je závazná, bude-li tato služba odmítnuta při dovozu zboží, bude prodávající požadovat po kupujícím náklady spojené s odmítnutím. Způsob dopravy a cena dopravy po celé České Republice se stanoví dohodou.
5.5. ___ V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě ve smluveném termínu dodání zboží je kupující povinen zajistit převzetí zboží zplnomocněnou osobou, která předloží originál objednávkového listu a doklad o zaplacení kupní ceny a která zboží od prodávajícího převezme. Kupující je povinen zboží řádně převzít a potvrdit dodací list nebo fakturu. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující má právo zboží při prevzetí rozbalit a zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li kupující rozdíly v kvalitě nebo množství, ohlásí to odopovědné osobě (řidič), a uvede tyto skutečnosti do dodacího listu.
5.5. ___ Po dodávce je kupující je povinen dodané zboží bez odkladu prohlédnout a v případě nekompletnosti či závad zboží toto nahlásit (reklamovat) do 5 pracovních dnů ode dne doručení. Na pozdější reklamaci nebude moci být brán zřetel.
5.6. ___ Odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce, nebude-li k zastižení na kontaktní adrese bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží a následném skladování zboží.

6. Doručovací doba:
6.1. ___ Obecná doručovací doba obvykle u obchodního balíku činí 2 pracovní dny, u zboží s délkou větší než 2m a paletové přepravy 3 pracovní dny.
6.2. ___ U firemní přepravy prodejce se doručovací doba (termín doručení) stanoví individuálně dle možností dodavatele.

7. Dodací dokumenty:
Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad - faktura, který bude kupujícímu doručen uvnitř zabaleného zboží (pokud se nedohodne prodávající s kupujícím jinak).

8. Převzetí zboží:
8.1 ___ Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravcia krátce to popsat v dodacím listě při jeho potvrzení. . V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
8.2. ___ Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Do záznamu uveďte druh a rozsah poškození, datum, SPZ vozidla a jméno řidiče a požadujte kopii záznamu s podpisem řidiče. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
8.3 ___ Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

9. Smluvní pokuta za nevyzvednutou zásilku:
Zákazníci, kteří si nevyzvednou objednanou a vyexpedovanou zásilku (ať již s placením na dobírku nebo placenou předem), uhradí za vícenáklady a manipulaci s tím spojené smluvní pokutu (manipulační poplatek) ve výši dvojnásobku příslušného dopravného.


Košík  

Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč DPH
0,00 Kč K úhradě

Ceny jsou s DPH

Košík Objednávka

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:775021544 (mobil)

Kontakt na naši zákaznickou linku