Platební podmínky:

1. Druhy platebních podmínek:
1.1. ___ Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
--- v hotovosti - kupující zaplatí v hotovosti přímo prodávajícímu při převzetí zboží. Platbu v hotovosti lze tak uskutečnit jednak do rukou pracovníka prodávajícího ve vzorkovně a skladu prodávajícího (při osobním odběru kupujícím), jednak do rukou řidiče prodávajícího (při rozvozu zboží vlastním firemním automobilem prodávajícího)
--- dobírkou (hotovostně) - kupující zaplatí za zboží v hotovosti při převzetí zboží ( v dodacím místě určeném kupujícím v objednávce), a to pracovníkovi přepravní nebo kurýrní služby po řádném převzetí a zkontrolování zboží. Dobírkou lze hradit pouze zboží zasílané přepravní službou. S dobírkou je spojeno i úhrada doběrečného. Tuto forma úhrady je možná pouze tehdy, jestliže se dodací adresa nachází na území ČR.
--- platbou předem bankovním převodem - kupující zaplatí za zboží dopředu bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího č. 288286369/0800 u České spořitelny a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), a to na základě vystavené zálohové faktury prodávajícího. Po připsání částky na účet prodávajícího se zboží vyexpeduje, a zboží je doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků. Při platbě bankovním převodem prosím nečiňte tak na základě pouhé objednávky, a s uváděním čísla objednávky jako variabilního symbolu. Objednávka není faktura. Vyčkejte na fakturu, kterou Vám zašleme po obdržení objednávky na Vámi udaný email, jakmile je zboží skladem
--- zálohovou platbou předem s doplatkem při dodání (kombinovaná úhrada) - u specifického zboží , které je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha v obvyklé výši 50% z prodejní ceny zboží. Zálohu poukážete na základě  zálohové proforma faktury, kterou Vám zašleme po obdržení Vaší objednávky. Zbytek doplatíte při dodávce
--- na splátky - zákazník řeší platební podmínky s vybraným multiservisem
1.2. ___ Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
1.3. ___ V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.
1.4. ___ V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního a specifického symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.5. ___ Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
1.6. ___ Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
1.7. ___ Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad bude předán kupujícímu při dodání zboží.
1.8. ___ Platebním podmínkám podléha rovněž doplatek za dopravné, které se hradí vždy společně se zakoupeným zbožím a je řádně uvedeno na faktuře.
1.9. ___ V souvislosti s novými trendy v platebních podmínkách (platebních technikách) budou platební možnosti na našich webových stránkách postupně rozšiřovány.
1.10. ___ V případě, kdy kupující provede úhradu kupní ceny, avšak prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží kupujícímu, a dojde tak k zániku závazku prodávajícího z důvodu nemožnosti plnění, je prodávající povinen vrátit kupujícímu peněžité plnění dohodnutým způsobem. Nebude-li dohodnuto jinak, pak poštovním převodem (poštovní poukázkou typu B nebo C na adresu kupujícího uvedenou v objednávce). Pokud bude prodávajícímu známo číslo účtu kupujícího, je oprávněn mu vrátit peněžité plnění převodem na tento účet. Lhůta k vrácení peněžních prostředků nesmí překročit dobu 30 (třiceti) dní od okamžiku, kdy vznikla nemožnost prodávajícího dodat objednané zboží.

2. Splatnost kupní ceny:
2.1. ___ Pokud nebyly dohodnuty jiné platební podmínky, je kupní cena splatná bankovním převodem na účet prodávajícího č.ú.: 288286369/0800 u České spořitelny a.s., a to do 14 dnů od zaslání vyúčtování kupujícímu. Prodávající kupujícímu zasílá vyúčtování elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce.
2.2. ___ Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, případně uhrazením celé částky v hotovosti při převzetí zásilky. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
2.3. ___ V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, pokud jsou splatné před dodáním zboží, není prodávající povinen kupujícímu předat zboží, a to až do úplného zaplacení těchto splatných částek. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části delšího než 15 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zrušit objednávku.

3. Přechod vlastnictví:
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

4. Pohledávky:
Pohledávky vzniklé naší organizaci z důvodu nepřevzetí závazné objednávky vymáháme včetně nákladů spojených s uskutečněním a realizací objednávky v souladu s příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.

5. Platební podmínky pro Slovensko:
5.1. ___ Zboží můžete zaplatit na dobírku v EUR nebo bankovním převodem v Kč nebo EUR.
5.2. ___ Pokud zvolíte způsob platby dobírku, pak Vám spediční firma naúčtuje částku v EUR dle kurzovního ceníku České Národní Banky v den odeslání zásilky .
5.3. ___ Pokud požadujete jiný způsob dopravy, napište prosím Vaše požadavky do místa určené pro poznámky. Způsob doručení a placení s Vámi prokonzultujeme emailem nebo  telefonicky.


Košík  

Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč DPH
0,00 Kč K úhradě

Ceny jsou s DPH

Košík Objednávka

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:775021544 (mobil)

Kontakt na naši zákaznickou linku