Záruční podmínky:

1. Obecná ustanovení:
1.1. ___ Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
1.2. ___ V případě, že je kupující spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je kupující spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku na zboží v délce 24 měsíců.
1.3. ___ V případě, že kupující není spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, zejména ustanovením § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).
1.4. ___ Záruční doba pro osoby, které používají výrobek za účelem podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.
1.5. ___ Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
1.6. ___ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží ve sjednaném místě.
1.7. ___ Převzetí zboží je kupující povinen prodávajícímu potvrdit (na faktuře, dodacím listu, spediční průvodce apod.)
1.8. ___ Další práva a povinnosti stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží může upravit reklamační řád prodávajícího, je-li prodávajícím vydán.

2. Záruční doba:
2.1. ___ Záruční doba činí:
--- 24 měsíců - v případě, že kupujícím je spotřebitel
--- 6 měsíců - v případě, že kupujícím je podnikatel
2.2. ___ Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetím věci kupujícím (§ 621 OZ).

3. Odpovědnost za vady (rozpor s kupní smlouvou):
3.1. ___ Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
3.2. ___ V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě
3.3. ___ Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
3.4. ___ Námi prodávané výrobky jsou prodávány v tzv. „zvláštním režimu“ (čl. I. bod 3. řádu), tudíž u nich nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Jestliže však vada existovala již v době převzetí věci a vyšla najevo až dodatečně, tak má kupující právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady, a to v záruční době (§ 626 OZ).
3.5. ___ Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době.
3.6. ___ Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobku až do doby, kdy kupující po vyřízení reklamace byl povinen výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá (§ 627 odst. 1 OZ). Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobku (§ 627 odst. 2 OZ).
3.7. ___ Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu u prodávajícího, u kterého byla věc koupena (§ 625 OZ). Místem uplatnění záruky (reklamace) je místo podnikání provozovatele eshopu.
3.8. ___ U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

4. Na co se záruka vztahuje:
3.1. ___ Prodávající poskytuje záruku na jakost (výrobní vady) a kompletnost dodávaného zboží.
3.2. ___ Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami apod.

5. Na co se záruka nevztahuje:
5.1. ___ Záruka se nevztahuje na:
--- poškození a závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě
--- poškození způsobená přepravcem
--- opotřebení, způsobené jeho obyklým používáním
--- poškození a vady vzniklé mechanickým poškozením v důsledku neopatrného zacházení s výrobkem a nadměrným zatěžováním
--- poškození a vady vzniklé používáním v prostředí a podmínkách, pro které není výrobek určen
--- poškození a vady vzniklé používáním, které neodpovídají podmínkám uvedeným v návodu k použití, obsluze a údržbě
--- vady vzniklé nesprávnou manipulací a skladováním, neodbornou montáží, instalací, zacházením ci obsluhou
--- nedodržením instrukcí o údržbě a ošetřování výrobku
--- nesprávnou, nevhodně zvolenou nebo zanedbanou údržbou
--- úmyslné poškození
--- poškození a vady vzniklé nesprávným používáním, které je v rozporu s běžným užíváním výrobku
--- poškození vlivem povětrnostních podmínek a živlů
5.2. ___ Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. dřevo), textilních materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu), lakovaných ploch apod.. Za vadu zboží se nepovažují také rozdíly rozměrů u ručně vyráběných dárkových a dekoračních předmětů a nábytku v rámci obvyklé tolerance.
5.3. ___ Všechny rozměry a váhy uvedené v eshopu jsou orientační.
5.4. ___ Barva, odstín či kresba zboží zobrazená na monitoru nebo displeji je pouze ilustrativní a může být odlišná od skutečné barvy prodávaného zboží. Tato odchylka může vzniknout při zpracování publikovaných obrázků zboží, nastavením monitoru nebo displeje. Odchylka v barvě, odstínu nebo kresbě nabízeného a dodaného zboží proto není vadou zboží, kterou by kupující mohl reklamovat.

6. Kontrola zboží po dodávce:
6.1. ___ Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží vykazující vady, sepíše s přepravcem zápis o reklamaci zboží.
6.2. ___ O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
6.3. ___ Za poškození způsobená přepravcem e-shop nezodpovídá.
6.4. ___ Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí.
6.5. ___ Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele písemně, přičemž uvede charakteristiku závad. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.
6.6. ___ Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení, případně do 60 dnů, pokud se jedná o zboží ze zahraničí.

7. Vyřizování reklamace:
7.1. ___ Zákazník doručí na vlastní náklady reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v původním obalu a v úplném stavu (včetně příruček a ostatního příslušenství, pokud jsou součástní výrobku). Ke každé položce musí být připojena kopie faktury, či jiného prodejního dokladu a přesný popis závad a četnost výskytu.
7.2. ___ Prodávající rozhodne o reklamaci ihned při osobním podání, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Pro práva a povinnosti smluvních stran se použijí ustanovení §19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
7.3. ___ Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
7.4. ___ U zboží dodávaného zahraničními dodavateli může být mezi prodávajícím a kupujícím sjednána pro vyřízení reklamace včetně odstranění vad lhůta až 90 dní.
7.5. ___ Při uplatnění záruky posoudí prodávající povahu vady rozhodne o řešení reklamace některým z následujících způsobů:
--- odstraněním vady
--- nebo výměnou vadného zboží nebo vadné součásti
--- přiměřenou slevou z kupní ceny
7.6. ___ Prodávající splní řádně svůj závazek z kupní smlouvy i v případě, že jsou na zboží provedeny drobné technické změny.
7.7. ___ Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na náklady odběratele zpět.  Doprava reklamovaného zboží jde vždy na úcet kupujícího.


Košík  

Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč DPH
0,00 Kč K úhradě

Ceny jsou s DPH

Košík Objednávka

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:775021544 (mobil)

Kontakt na naši zákaznickou linku