Článek 1 - Obecná ustanovení:

1.1. ___ Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetových obchodech www.vyrezavane-darky.cz a www.vyrezavany-nabytek.cz, provozovaných provozovatelem Ing. Milan Špíšek - ESCOM, Hlohová 26, Praha 10, CZ-10600, IČO: 43672833, DIČ: CZ420730026. Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH.
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, kupujícím.
1.2. ___ Spotřebitel souhlasí s těmito obchodními podmínkami odesláním své objednávky či uzavřením kupní smlouvy. S obchodními podmínkami má spotřebitel možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky, a je na ně dostatečně předem upozorněn.
1.3. ___ Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

1.2. Vymezení pojmů:
--- Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
--- Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
--- Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
--- Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
--- Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

1.3. Právní řád:
1.3.1. ___ Veškeré smluvní vztahy, založené při koupi a prodeji zboží v internetovém obchodě, zejména příslušná kupní smlouva a obchodní podmínky, se řídí českým vnitrostátním  právním řádem České republiky, s vyloučením práva mezinárodního, vč. Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980, č. 160/1991 Sb.
1.3.2. ___ Tyto obchodní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým je osoba nakupující výrobky od prodávajícího za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky (dále také „spotřebitel“).
1.3.3. ___ Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se smluvní vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.3.4. ___ Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.4. Předmět smlouvy:
1.4.1. ___ Předmětem smlouvy je koupě zboží na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronických prostředků.
1.4.2. ___ Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje jej převzít a uhradit stanovenou cenu za zboží z nabídky elektronického obchodu.

1.5. Smluvní vztah:
1.5.1 ___ Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky a následným potvrzením na e-mail kupujícího. Před odesláním objednávky je kupující povinen si ověřit cenu zboží včetně všech poplatků, poštovného a dopravného.
1.5.2. ___ Zboží je dodáváno s řádným daňovým dokladem (faktura), která v plně nahrazuje záruční list, pokud u zboží chybí (dle zákona 47/1992 sb. §620 odst. 3).

1.6. Přechod vlastnictví:
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.7. Doručování korespondence:
1.7.1. ___ Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
1.7.2. ___ Zpráva je doručena:
--- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
--- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.
--- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
--- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojdeli k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

1.8. Náklady na použití komunikačních prostředků:
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.9. Odpovědnost:
1.9.1. ___ Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.vyrezavane-darky.cz a www.vyrezavany-nabytek.cz.
1.9.2. ___ Informace o zboží uvedené na uvedených webových stránkách internetového obchodu nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

1.10. Práva a povinnosti prodávajícího:
1.10.1. ___ Práva a povinnosti prodávajícího při nákupu a prodeji zboží v internetovém obchodu se řídí obecně závaznými předpisy a těmito obchodními podmínkami prodávajícího.
1.10.2. ___ Prodávající je povinen zejména:
--- dodat zboží kupujícímu způsobem a ve lhůtě stanovenými v kupní smlouvě. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující příslušným normám a právním předpisům platným na území České republiky, a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy apod., je-li to pro daný druh zboží obvyklé
--- v případě jakýchkoliv nejasností či nesrovnalostí kontaktovat kupujícího elektronickou poštou či telefonicky
--- vyúčtovat kupní cenu zboží vystavením daňového dokladu
--- vyřizovat reklamace zboží
1.10.3. Prodávající má právo odmítnout objednávky kupujících, kteří v minulosti nesplnili svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu

1.11. Práva a povinnosti kupujícího:
1.11.1. ___ Práva a povinnosti kupujícího při nákupu a prodeji zboží v internetovém obchodu se řídí obecně závaznými předpisy a těmito obchodními podmínkami prodávajícího.
1.11.2. ___ Kupující je povinen zejména:
--- uvést v objednávce správné a úplné údaje
--- převzít objednané zboží a zaplatit za něj kupní cenu. (Tím není dotčeno právo kupujícího odmítnout převzetí zboží, pokud je zřejmé a prokazatelné, že toto vykazuje vady, pro něž je nelze řádně užívat.)
--- vymazat kupujícího, jež je registrován v internetovém obchodě, na jeho písemnou žádost

1.12. Zboží:
1.12.1. ___ Námi dovážené a prodávaného zboží jsou  dárkové a dekorativní užitné předměty do bytu, a o solitérní nábytkové kusy, které jsou jednotlivě ručně vyráběné a umělecky ručně vyřezávané (řezbované). Výrobky jsou v přírodní barvě asijského ořechového dřeva, s povrchovým ošetřením voskem.
1.12.2. ___ Na našich eshopech na webových stránkách www.vyrezavane-darky.cz, a www.vyrezavany-nabytek.cz, uvádíme u každého výrobku jeho popis, rozměry, váhy a fotografie, které jsou pouze orientační.
1.12.3. ___ Vzhledem k tomu, že se u všech výrobků jedná o individuální ruční práci s přírodním materiálem (dřevem), vyhražujeme si právo určitých tolerancí (rozdílů) v rozměrech, hmotnostech a barevných odstínech výrobků oproti uvedeným údajům a fotografiím.

Článek 2 - Ceny:


2.1. Ceny zboží:
2.1.1. ___ Ceny uváděné v nabídce e-shopu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
2.1.2. ___ Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující doručení objednávky zboží prodávajícímu.
2.1.3. ___ V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není v daném okamžiku na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí (prostřednictvím e-mailu) cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku.
2.1.4. ___ Ceny jsou u každého jednotlivého typu zboží uvedeny  včetně DPH.
2.1.5. ___ Prodávající si vyhrazuje právo na operativní změny cen a internetu.
2.1.6. ___ Prodávající si dále vyhrazuje právo chyb v textu a v uvedených cenách, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem, a to vinou typografické chyby, prodávající je oprávněn v případě objednávky takového výrobku od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že již poskytl částečné plnění z kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle prodávající kupujícímu e-mailem. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující zaplatil kupní cenu za tento výrobek předem na účet prodávajícího. V takovém případě prodávající, příp. jeho dodavatel, na jehož účet byly peníze poukázány, zašle tyto peníze neprodleně zpět na účet kupujícího.


2.2. Ceny balení a dopravy:
2.2.1. ___ V ceně zboží není zahrnuta doprava. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, není-li výslovně uvedeno jinak.  
2.2.2. ___ Webové rozhraní obchodu obsahuje většinou i informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace však platí pouze pro menší zásilky a při doručování v rámci České republiky.
2.2.3. ___ V případě rozměrnějších zásilek v tuzemsku, a při doručování do zahraničí, provede prodávající pro kupujícího v návaznosti na zvolený způsob dopravy individuální kalkulaci.


2.3. Velkoobchodní ceny:
2.3.1. ___ Při registraci velkoobchodníka bude vždy po dohodě nastaven slevový koeficient.
2.3.2. ___ Po nastavení koeficientu a přihlášení uživatele do internetového obchodu budou zobrazované ceny již cenami konečnými (se započtením slevového koeficientu).
2.4. Individuální ceny:
V případě zákazníků s významnými odběry lze po dohodě nastavit individuální ceny, či trvalé slevy.


2.5. Ceny zakázkové výroby:
2.5.1. ___ U zakázkové výroby jsou uvedené ceny pouze orientačni.
2.5.2. ___ Přesné ceny Vám zašleme po potvrzení zakázky od zahraničního dodavatele.


2.6. Úhrada ceny:
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, případně uhrazením celé částky v hotovosti při převzetí zásilky. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.

Článek 7 - Objednávka a kupní smlouva:

3.1. Objednávka:
3.1.1. ___ Nákup v internetovém obchodě uskuteční kupující v následujících krocích:
--- výběr zboží
--- vyplnění a odeslání objednávky
--- potvrzení objednávky
3.1.2. ___ Kupující vybírá zboží přímo na webových stránkách internetového obchodu na webové adrese www.vyrezavane-darky.cz a www.vyrezavany-nabytek.cz, na nichž je zpřístupněn katalog nabízeného zboží, včetně popisů a údajů. U zboží je též vždy uvedena i kupní cena příslušného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, přičemž ceny nabízeného zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.1.3. ___ Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případech dodávky zboží mimo území České republiky se stanovují náklady spojené s dopravou a dodáním individuálně.
3.1.4. ___ Vybrané zboží kupující může objednat následujícími způsoby:
--- prostřednictvím webových stránek internetového obchodu, a to pomocí tzv. nákupního košíku;
--- telefonicky na telefonním čísle zveřejněném na webových stránkách internetového obchodu;
--- elektronickou poštou (e-mailem) na adrese elektronické pošty (e-mailu) zveřejněné na webových stránkách internetového obchodu;
--- písemnou objednávkou zaslanou na adresu prodávajícího zveřejněnou na webových stránkách internetového obchodu.
3.1.5 ___ Objednávka musí obsahovat alespoň následující údaje:
--- jméno a příjmení nebo firmu kupujícího;
--- fakturační adresa a dodací adresa, je-li odlišná od fakturační adresy;
--- IČ a DIČ, pokud byly kupujícímu přiděleny;
--- adresa elektronické pošty (e-mailu) kupujícího pro potvrzení objednávky;
--- popis, množství a kupní cena objednávaného zboží;
--- v případě písemné objednávky podpis kupujícího, u právnických osob s uvedením jména a příjmení podepisující osoby a její pozice u kupujícího.
3.1.6. ___ Před zasláním objednávky prodávajícímu je webovým rozhraním eshopu umožněno kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.
3.1.7. ___ Objednávka učiněná prostřednictvím webových stránek internetového obchodu musí obsahovat veškeré údaje označené v objednávkovém formuláři jako povinné. Kupující je povinen v objednávce upozornit prodávajícího na případné překážky bránící bezproblémovému příjezdu k budově, jejíž adresa je kupujícím zvolena jako místo dodání. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.1.8. ___ Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a obchodními podmínkami prodávajícího (včetně jeho součástí jako např. reklamačním řádem), a že s nimi souhlasí. Zároveň dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromaždování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Zákazník má možnost objednávku si vytisknout.
3.1.9. ___ Veškeré objednávky podané některým z výše uvedených způsobů jsou pro kupujícího závazné.
3.1.10 ___ Po odeslání objednávky Vám cca do 5-ti minut přijde na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci nebo při objednávce, automatické potvrzení o přijetí (obdržení) objednávky. Pokud Vám tento email nepřijde, zkontrolujte zda-li jste nezadali při registraci nebo objednávce chybně Váš email. V případě, že je email zadán správně a potvrzení Vám přesto nepřišlo, tak nás prosím kontaktujte na našem e-mailu nebo telefonním čísle. Toto potvrzení o přijetí (obdržení) objednávky, které je automaticky zasíláno e-mailem, je informativního charakteru, a nepředstavuje ještě akceptaci (přijetí) návrhu na uzavření kupní smlouvy, tedy ještě nepředstavuje vlastní potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy).

3.2. Minimální výše objednávky:
Minimální hodnota objednávky je 300,- Kč (bez poštovného). Menší objednávku nelze akceptovat.

3.3. Uzavření kupní smlouvy:
3.3.1. ___ Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky (příp. její odmítnutí nebo protinávrh dle předchozího boduodstavce) elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce, a to zpravidla do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu.
3.3.2. ___ Předmětem kupní smlouvy je věc, případně věci (dále též jen "zboží"), které kupující vložil do košíku a objednal, a jejichž objednávku následně prodávající potvrdil (případně protinávrhem modifikoval, a kupující tuto modifikaci odsouhlasil).
3.3.3. ___ Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (způsobu objednávky, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.3.4. ___ V případě výhrad prodávajícího k objednávce prodávající objednávku stejným způsobem buď odmítne nebo zašle kupujícímu vlastní návrh kupní smlouvy (protinávrh). Pokud prodávající odmítne objednávku, k uzavření kupní smlouvy nedojde. Pokud prodávající zašle protinávrh, k uzavření kupní smlouvy dojde až okamžikem doručení souhlasného vyjádření kupujícího k tomuto protinávrhu.
3.3.5. ___ V některých, zejména cenově nákladnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo úhrady zálohy na kupní cenu či celé kupní ceny kupujícím před dodáním zboží, a to ve lhůtě a způsobem stanovenými prodávajícím.
3.3.6. ___ V případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se změnila prodejní cena, prodávající neprodleně elektronickou poštou či telefonicky kontaktuje kupujícího a dohodne s ním další postup (změnu kupní ceny, náhradu jiným zbožím, zrušení objednávky, apod.). Pokud nedojde k dohodě, má prodávající i kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a zrušit objednávku. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a zrušení objednávky příslušná smluvní strana doručí druhé smluvní straně prostřednictvím elektronické či běžné pošty.
3.3.7. ___ Kupní smlouva je po jejím uzavření prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím sítě Internet jsou patrné z těchto obchodních podmínek a objednávkového formuláře na webových stránkách internetového obchodu. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě dohody stran jí lze uzavřít též v jiném jazyce. Kupující může před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře tuto objednávku měnit, kontrolovat a upravovat. Obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách internetového obchodu, potvrzení objednávky obsahující veškeré údaje o objednávce je zasláno kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, kupující tak tyto dokumenty může reprodukovat a archivovat.
3.3.8. ___ Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.3.9. ___ V den, kdy je zboží expedováno, je o této skutečnosti kupující informován.
3.3.10 ___ Uzavírá-li kupující smlouvu jako spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v ostatních případech se řídí z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Uvedením identifikačního čísla při registraci nebo při objednávce deklaruje kupující postavení podnikatele.

3.4. Storno objednávky ze strany kupujícího:
3.4.1. ___ Kupující může objednávku jednostranně zrušit bez udání důvodů do 24 hodin po jejím odeslání, respektive uskutečnění, následujícím způsobem:
--- elektronickou poštou (emailem) písemným oznámením doručeným na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou na webových stránkách internetového obchodu
--- telefonicky na čísle uvedeném na webových stránkách internetového obchodu či , a to bez udání důvodu.
3.4.2. ___ Po této lhůtě je storno objednávky možné jen se souhlasem prodávajícího, a to jen do doby expedice zboží. Po expedici zboží již objednávku nelze stornovat. Zrušením objednávky dochází automaticky též ke zrušení kupní smlouvy, pokud již byla uzavřena.
3.4.3. ___ Při zrušení objednávky musí zákazník uvést jméno a příjmení,  e-mail ze kterého byla objednávka odeslána, a číslo objednávky.

3.5. Storno objednávky ze strany prodávajícího
3.5.1. ___ Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část, obzvláště v následujících případech:
--- pokud zboží se již nevyrábí nebo nedodává (příp. je dlouhodobě nedostupné )
--- výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
3.5.2. ___ V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
3.5.3. ___ V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu

 

Článek 4 - Dodací lhůty:

4.1.1. ___ Jsme přímí dovozci tohoto zboží, které dovážíme z Indie, a které je individuálně ručně vyráběné a řezbované v indických řezbářských manufakturách, a to až na základě našich objednávek. Průběžné lhůty výroby a transportu zboží jsou poměrně dlouhé, a počítají se v řádu měsíců. Dodávky zboží proto musíme v Indii dlouhodobě předem objednávat.
4.1.2 ___ U každé položky zboží je v internetovém obchodu uvedeno, zda se jedná o zboží skladem, na cestě, či na objednávku.

4.2. Dodací lhůty dle dostupnosti zboží:
4.2.1. ___ Nabízené zboží má následující dodací lhůty:
--- zboží skladem (=převážná většina nabízeného zboží): expediční doba je většinou do 48 hodin (zboží lze expedovat, příp. osobně odebrat, prakticky okamžitě po obdržení platby.)
--- zboží na cestě: dodací lhůta je v řádu 1 až 2 měsíců podle toho, v jakém stadiu se dodávka nachází. Zákazník bude o termínu dodání průběžně informován.
--- zboží na zakázku: dodací lhůta  v řádu 4 až 6 měsíců. Zákazník bude o termínu dodání průběžně informován.
4.2.2. ___ V případě úhrady kupní ceny „bankovním převodem předem“, běží lhůta pro dodání zboží, resp. pro přípravu zboží k jeho odběru, ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
4.2.3. ___ V případě, že objednané zboží není možné dodat kupujícímu v uvedeném termínu, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat souhlas kupujícího se změnou termínu dodání zboží nebo s dodáním jiného srovnatelného zboží. V případě, že kupující se změnou nesouhlasí, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

4.3. Odebrání zboží:
Kupující je povinnen odebrat zboží dle dohodnutého terminu.V případě, že si zákazník během stanovené lhůty zboží neodebere, je prodávající oprávněn dodat toto zboží na náklady kupujícího na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě.

Článek 5 - Výměna zboží:

5.1. Charakteristika našeho zboží:
5.1.1. ___ U námi prodávaného zboží se jedná o  dárkové a dekorativní užitné předměty do bytu, a o solitérní nábytkové kusy, které jsou jednotlivě ručně vyráběné a umělecky ručně vyřezávané (řezbované). Po jejich umístění v obytném prostoru představují často výrazný, a mnohdy i dominantní prvek. Proto pro jejich použití, ať již jako dárky pro blízké, či jako solitérní kusy do bytu, je důležité zvolit jejich správnou velikost a provedení, a design a motiv řezby.
5.1.2. ___ Jelikož je to i záležitost osobního vkusu, ne vždy se musí zákazníkovi výběr hned napoprvé podařit. Proto se budeme snažit zákazníkovi vyhovět, vznikne-li potřeba vyměnit zakoupené zboží za jiné.

5.2. Podmínky výměny zboží:
5.2.1. ___ Na žádost kupujícího a se souhlasem prodávajícího v případě potřeby lze vyměnit zakoupené zboží za jiné za následujících podmínek:
--- zboží musí být nepoužité a nepoškozené
--- za výměnu zaplatí kupující manipulační poplatek ve výši 10% z ceny původního zboží
--- veškeré náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.
5.2.2. ___ Dopravu vyměňovaného zboží oběma směry obstarává i hradí kupující
5.2.2. ___ V případě rozdílných cen se postupuje následovně:
--- je-li kupní cena vyměněného zboží vyšší, než kupní cena původního zboží, je kupující povinen doplatit rozdíl v kupních cenách
--- je-li kupní cena vyměněného zboží nižší, než kupní cena původního zboží, prodávající uhradí kupujícímu rozdíl v kupních cenách ve lhůtě dodání zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak

5.3. Postup při výměně zboží:
5.3.1. ___ Pokud kupující chce zboží takto vyměnit, zašle prodávajícímu elektronickou poštou (e-mailem) žádost o výměnu, v níž specifikuje zboží, které u prodávajícího zakoupil a chce je vyměnit, a zboží, jež výměnou požaduje.
5.3.2. ___ Po odsouhlasení výměny zboží, příp. dalších podmínek a způsobu úhrady, ze strany prodávajícího, zašle kupující stávající zboží zašle doporučeným balíkem (nikoliv na dobírku) prodávajícímu na adresu uvedenou na webových stránkách internetového obchodu nebo určenou prodávajícím
5.3.3. ___ Po doručení tohoto zboží a pokud toto je nepoužité a nepoškozené, prodávající zašle kupujícímu nové zboží
5.3.4. ___ V opačném případě prodávající vrátí kupujícímu původní zboží na jeho náklady zpět.

 

Článek 6 - Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí (při použití prostředků komunikace na dálku):

6.1. Možnost odstoupení od kupní smlouvy:
6.1.1. ___ Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (např. objednávka internetem, elektronickou poštou, telefonem apod., nikoliv tedy osobním fyzickým nákupem) má spotřebitel právo od smlouvy jednostraně  odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží (§ 53 odst. 7 OZ). Je však třeba zdůraznit, že nestačí pouhé použití některého prostředku komunikace na dálku, ale skutečné uzavření smlouvy na dálku.
6.1.2 ___ Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího. Možnost odstoupit od smlouvy se tudíž nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době dodávky skladem, nebo pokud mezi kupujícím a prodávajícím byla uzavřena písemná kupní smlouva.
6.1.3. ___ V oznámení o odstoupení je vhodné uvést textaci např. "Chci odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Dopis musí obsahovat veškeré identifikační informace, jako je číslo faktury, datum prodeje a způsob vrácení peněz. Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě.
6.1.4. ___ Oznámení o odstoupení musí být prodávajícímu prokazatelně skutečně doručeno písemnou formou do skončení lhůty pro odstoupení, t.j. do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchodo@vyrezavane-darky.cz, a obchod@vyrezavany-nabytek.cz. Nestačí pouhé odeslání odstoupení.
6.1.5. ___ Při odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku se smlouva ruší od samého počátku (s účinky ex tunc), jako kdyby nikdy nevznikla. Důsledkem jejího „zrušení“ je povinnost stran vrátit si navzájem vše, co podle smlouvy dostaly (§ 457 OZ), titulem je bezdůvodné obohacení.

6.2. Nemožnost odstoupení od kupní smlouvy:
Spotřebitel však nemůže od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:
--- je-li předmětem kupní smlouvy zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
--- je-li předmětem kupní smlouvy zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
--- jedná-li se o zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

6.3. Vrácení zboží:
6.3.1. ___ Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy na adresu nejbližší provozovny prodávajícího. Zboží musí spotřebitel doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.  Zboží je nutno pro dopravu pojistit, a zabezpečit ho v balíku správným zabalením proti poškození.
6.3.2. ___ Zboží, které bude v rámci odstoupení od smlouvy odesíláno zpět, musí být v původním obalu, nepoužité (nesmí jevit známky používání), nepoškozené, neopotřebené, neznehodnocené a rozložené. Musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu k použití, záručního listu, atd.) a s originálním dokladem o koupi.
6.3.3. ___ V případě nedodržení některé z uvedených podmínek má prodávající právo neakceptovat odstoupení od smlouvy a odmítnout vrácené zboží. V takovém případwě bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět a prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu další vzniklé náklady.
6.3.4. ___ V žádném případě nelze zboží posílat na dobírku, m.j. z důvodu nemožnosti jeho kontroly nebude přijato.
6.3.5. ___ Náklady na přepravu zboží, pojistné apod., zpět k prodávajícímu hradí kupující.
6.3.6. ___ V případě poškození zboží či jeho nevrácení dle předchozího bodu je spotřebitel povinen nahradit prodávajícímu vzniklou škodu.
6.3.7. ___ Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.4. Vrácení peněz:
6.4.1. ___ Při splnění všech výše uvedených podmínek bude zaplacená finanční částka za zboží zaslána poštovní poukázkou (složenkou) nebo bezhotovostně převodem na účet určený kupujícím, a to ve lhůtě do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží. Prodávající též může vrátit kupní cenu nebo její část v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
6.4.2. ___ V případě požadavku zaslání finanční částky poštovní poukázkou (složenkou) bude od této částky odečten příslušný poplatek za odeslání (poštovné) , jelikož tato částka je přímým nákladem na vrácení zboží. V případě požadavku zaslání finanční částky bankovním převodem bude tato částka zaslána bezplatně,resp. náklady na odeslání nese prodávající.
6.4.3. ___ Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Článek 7 - Registrace:

7.1. Informace k registraci:
7.1.1. ___ Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
7.1.2. ___ Při registraci v internetovém obchodě www.vyrezavane-darky.cz, a www.vyrezavany-nabytek.cz (dále jen „obchod“) je kupující povinen uvést pravdivě všechny údaje, které jsou prodávajícím vyžadovány jako povinné (označené vykřičníkem), údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Ostatní údaje kupující uvést může (ale nemusí), a to zejména pro zlepšení komunikace s prodávajícím.
7.1.3. ___ Registraci uzavírá kupující dobrovolně, z vlastní vůle, a má právo požadovat kdykoli od prodávajícího její úplně zrušení. Registrace kupujícího není nezbytnou podmínkou pro uzavření obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
7.1.4. ___ Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, aby nesdošlo k jejich zneužití třetí osobou,  a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
7.1.5. ___ Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
7.1.6. ___ Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7.2. Zrušení registrace
7.2.1. ___ Požadavek na zrušení registrace musí kupující odeslat e-mailem na adresu prodávajícího obchod@ vyrezavane-darky.cz, a obchod@vyrezavany-nabytek.cz, a to ze stejné e-mailové adresy, jakou kupující uvedl při registraci. Ve výjimečném případě (ztráta e-mailové adresy) může prodávající určit kupujícímu jiný způsob zrušení registrace.
7.2.2. ___ Prodávající se zavazuje k odstranění registrace (resp. registračních údajů) kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení požadavku na zrušení, s výjimkou nenadálých a prodávajícím neovlivnitelných faktorů (nefunkčnost internetového obchodu ze strany poskytovatele systému apod.).

 

Článek 8 - Uživatelský účet:

8.1. ___ Kupující může uskutečňovat objednávání zboží, a to i bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu. Na základě první objednávky zboží kupujícím může prodávající kupujícímu dle volby kupujícího vytvořit uživatelský účet a zaslat kupujícímu přístupové údaje k tomuto uživatelskému účtu. Na základě těchto údajů může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět také objednávání zboží (dále jen jako „uživatelský účet“).
8.2. ___ Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
8.3. ___ Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany¨kupujícího.
8.4. ___ Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
8.5. ___ Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
8.6. ___ Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Článek 9 - Zasílání obchodních sdělení:

9.1. Zasílání reklamních zpráv:
9.1.1. ___ Kupující při své registraci do systému obchodu může souhlasit s tím, aby mu prodávajícím byly zasílány reklamní zprávy, které se vztahují pouze k obchodu a k prodávajícímu, a to na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Tyto reklamní zprávy mohou být zasílány prostřednictvím tzv. emailového zpravodaje, nebo prostým odesláním e-mailu z adresy prodávajícího na adresu kupujícího.
9.1.2. ___ Tento souhlas potvrzuje kupující při registraci ponecháním označeného pole vedle uvedení vlastní e-mailové adresy.
9.1.3. ___ V případě, že kupující se zasíláním reklamních zpráv nesouhlasí, může při registraci zrušit označení v uvedeném poli.
9.1.4. ___ Kupující má právo zasílání reklamních zpráv odmítnout i kdykoli později, a to zasláním žádosti o odstranění adresy z e-mailového zpravodaje na e-mailovou adresu prodávajícího obchod@ vyrezavane-darky.cz nebo obchod@vyrezavany-nabytek.cz.
9.1.5. ___ Prodávající se zavazuje ke zrušení zasílání reklamních zpráv kupujícímu ukončit nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení žádosti kupujícího.

9.2. Informativní zprávy:
9.2.1. ___ Za reklamní zprávy nemohou být v žádném případě považovány informativní e-maily, které jsou systémem obchodu automaticky posílány kupujícímu, a to zejména na základě registrace kupujícího do systému obchodu, změny údajů provedené kupujícím, objednávkou zboží apod.
9.2.2. ___ Současně za reklamní zprávy nemohou být považovány ani důležité e-maily týkající se provozu obchodu, změn všeobecných obchodních podmínek, reklamačního řádu, nebo údajů prodávajícího. Informativní zprávy budou kupujícímu zasílány automaticky, a to až do zrušení jeho registrace.
9.2.3. ___ Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Článek 10 - Slevy, akční ceny, dárky:

10.1.  Akční programy:
V našem eshopu připravujeme různé akční programy, které Vám umožní získat naše zboží za příznivých podmínek:
--- Množstevní a věrnostní slevy
--- Akční nabídky (ceny)
--- Dárky, služby a benefity za odběr zboží

10.2.  Podmínky:
10.2.1. ___ V rámci podpory prodeje může prodávající poskytovat kupujícímu za odebrané zboží benefity v podobě dárků, služeb či slev na nákup dalšího zboží (dále jen „benefit“).
10.2.2. ___ V případě, že kupující splní podmínky právě probíhající akce pro získání benefitu, vznikne právo kupujícímu na obdržení benefitu až jeho objednáním u prodávajícího. Objednávka benefitu se provádí zpravidla (nejsou-li u příslušné akce stanovena jiná pravidla) tak, že kupující do poznámky objednávky napíše, jaký benefit si objednává. Objedná-li si kupující benefit v podobě nákupu určitého zboží, služby apod. za zvýhodněnou cenu, vzniká mezi smluvními stranami kupní smlouva postupem dle těchto obchodních podmínek.
10.2.3. ___ Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej, dodávka či poskytnutí benefitu, a to pouze v případě, že kupující využije dle ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku svého práva odstoupit od smlouvy, od níž je odvozeno právo kupujícího na objednávku benefitu.
10.2.4. ___ V případě, že prodávající využije svého práva odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce, je kupující povinen vrátit prodávajícímu obdržený benefit ve lhůtě 7 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.
10.2.5. ___ Nevrátí-li kupující obdržený benefit řádně a včas, vzniká prodávajícímu vůči kupujícíu právo na vydání bezdůvodného obohacení.

10.3.  Obecné:
10.3.1. ___ Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
10.3.2. ___ Jedná-li se o cenu akční, slevu apod. platí, že takováto zvýhodněná cena platí vždy do konce probíhajícího kalendářního měsíce, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
10.3.3. ___ Pokud chcete být o těchto akcích pravidelně informování, sledujte prosím naše webové stránky, a zaregistrujte se k odběru našeho Newsletteru.

 

Článek 11 - Ochrana osobních údajů, jejich poskytování a zpracování:

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Každý zákazník proto musí při objednávce či registraci uvést údaje nutné k bezproblémovému vyřízení obchodního případu.

11.1. Požadované údaje u fyzické osoby:
11.1.1. ___ Je-li zákazník fyzická osoba, jsou potřebné následující údaje:
--- jméno a příjmení
--- úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ
--- alespoň jeden funkční kontakt - telefonický, faxový, případně e-mailový
11.1.2. ___ Všechny tyto informace jsou nezbytné pro jednoznačnou identifikaci kupujícího. Údaje jsou používány k přijetí objednávky, realizaci a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a dále pro veškerou komunikaci se zákazníkem. Údaje jsou uloženy v databázi, pokud uživatel nepožádá o jejich výmaz.

11.2. Požadované údaje u právnické osoby:
11.2.1. ___ Vystupuje-li zákazník jako právnická osoba, uvede navíc ještě údaje o firmě:
--- jméno firmy
--- úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ
--- alespoň jeden funkční kontakt - telefonický, faxový, případně e-mailový
--- kontaktní osobu
--- IČ a DIČ
11.2.2. ___ Tyto údaje jsou důležité pro vyhotovení daňového dokladu obvykle vyžadovaný oběma stranami a to včetně všech patřičných náležitostí. Tyto údaje jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací apod.

11.3. Ochrana osobních údajů:
11.3.1. ___ Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.3.2. ___ Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo přepravce, kterému jsou předány vždy jen informace v rozsahu nutném k doručení zásilek. Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby prodávajícího. Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a prodávající na přání zákazníka vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj dle zákona č. 563/1991 Sb.
11.3.3. ___ Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
11.3.4. ___ Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
11.3.5. ___ Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
11.3.6. ___ Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
11.3.7. ___ Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
11.3.8. ___ Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
11.3.9. ___ V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
11.3.10. ___ Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.4. Údaje o Vaší činnosti:
11.4.1. ___ Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.
11.4.2. ___ Data chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.
11.4.3. ___ Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat.

11.5. Archivace, dostupnost:
11.5.1. ___ Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího plnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek, článku "Jak nakupovat" i samotného procesu objednávání v obchodě. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky, tuto zkontrolovat a opravit.
11.5.2. ___ Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách, čímž je umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


Košík  

Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč DPH
0,00 Kč K úhradě

Ceny jsou s DPH

Košík Objednávka

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:775021544 (mobil)

Kontakt na naši zákaznickou linku